Menu

Reglement

§ 1.   Formål

        

         Det er Team 83’s formål at medvirke til kammeratligt samvær i både FBI og teamet.  

        Medlemmerne skal foregå med et godt eksempel ved at udvise god opførsel og tone overfor alle i  

        Klubben samt overfor dommerne og modstanderne.

                    

 

§ 2.   Medlemmer

 

2.1.   Medlemmer af Team 83 er de personer, som Medlemsudvalget efter forhandling har godkendt til

         enten aktiv- eller passivstatus efter medlemmets eget ønske.

  1. Medlemmerne skal være medlem af hovedforeningen FBI, som enten aktiv eller passiv alt efter status i Team 83. Indmeldelsen i hovedforeningen FBI skal ske senest 2 uger efter første træningsdag.

   2.3.   Optagelseskrav:

   2.3.1. Aktivmedlemmer:

                         a. Trænet jævnligt indenfor de sidste ca. 2 måneder med Team 83.

                         b. Eller spillet på et af de andre old-boys- eller veteranhold i FBI.

                         c. Har udvist god opførelse generelt.

                         d. Vil deltage i de sociale arrangementer i Team 83.

             e. Afleverer en skriftlig (evt. mail) ansøgning om optagelse til et medlem af medlemsudvalget    

                indeholdende personlige data og at man vil optages som aktivmedlem.

   2.3.2. Passivmedlemmer:

                         a. Har udvist god opførelse generelt.

                         b. Vil deltage i de sociale arrangementer i Team 83.

             c. afleverer en skriftlig (evt. mail) ansøgning om optagelse til et medlem af medlemsudvalget

                indeholdende personlige data og at man vil optages som passivmedlem.

   2.4.   Godkendelse procedure:

                         a. Medlemsudvalget (se § 3) er eneste optagelsesinstans i Team 83.

                         b. Medlemsudvalget kan løbende optage nye medlemmer under hensyntagen til § 2.3.1 og

                            2.3.2.

                         c. Formanden indkalder pr. mail medlemsudvalget med min. 1 uges varsel.

                         d. Medlemsudvalget er beslutningsdygtigt ved 3 udvalgsmedlemmer fremmøde hvoraf den ene

               enten skal være formanden eller sekretæren.

                         e. Beslutningen om optagelse af et nyt medlem i Team 83 skal være enstemmig.

                         f. Medlemsudvalget skal senest 1 måned efter modtagelsen af en ansøgning give ansøgeren

                            svar på udfaldet af ansøgningen. Ansøgeren har krav på en begrundelse ved et afslag.

   2.5.   Medlems bortgang:

   Ved et medlems bortgang, kan den efterlevende ægtefælle/samleverske fortsætte som passiv

   medlem af Team 83 for halvt kontingent og uden kontingentbetaling til FBI.

                        

    

   § 3.     Medlemsudvalget

    

              Medlemsudvalget består af

                         - Formanden

                         - Spille- og disciplinærudvalgsformanden for

                       - 11-mandsholdet

                       - 7-mandsholdet

                         - Kasserer

                         - Sekretær

    

    

    

   § 4.     Bestyrelse og udvalg

    

   Team 83 består af en bestyrelse, som vælges på årsmødet og en række udvalg, hvor formændene vælges på årsmødet til at styre de forskellige aktiviteter.

   Ved bestyrelsesmedlems udtræden kan bestyrelsen konstituere sig selv eller indkalde til et ekstra-

   ordinært årsmøde for at få indvalgt nyt bestyrelsesmedlem. Ved udvalgsformands udtræden kan bestyrelsen vælge en fungerende udvalgsformand indtil først kommende årsmøde.

    

              Bestyrelse bestående af:

                                               Formand                            

                                             Kasserer       

                                               Bankfuldmægtig                                     

                                               Sekretær/reglementsbestyrer                   

              Faste udvalg:

                                               Spiller- og disciplinærudvalg:

                                                                    - 11-mandshold                 

                                                                    - 7-mandshold                   

                                               Holdleder-,ind- og udskiftningsudvalg:                       

                                                                     - 11-mandshold                 

                                                                    - 7-mandshold                   

                                               Omklædningsudvalg         

                                               Festudvalg                         

                                               Team 83/Berleburg            

                                               Bødemester                       

                                               Medlemsudvalg                                        iht. § 3

                                               Entreudvalget (1. holdskampe)

    

              Navnene på de valgte vil fremgå af referatet fra Årsmødet.

    

    

   § 5.     Ordinært årsmøde

    

   Årsmødet afholdes hvert år den første torsdag i marts kl. 19,00. Indkaldelsen sendes pr. mail til alle medlemmerne senest 4 uger før årsmødet. Forslag skal være skriftlig og skal være formanden eller sekretæren i hænde senest 2 uger før årsmødet. Afbud til mødet skal ske pr. mail til enten formanden eller sekretæren.

              Dagsorden:

   1. Valg af dirigent
   2. Formandens beretning herunder evt. præsentation af nye medlemmer.
   3. Regnskabsfremlægning
   4. Spiller/ og disciplinærudvalgets beretning
   5. Festudvalgets beretning
   6. Team 83/Berleburg´s beretning
   7. Indkomne forslag
   8. Valg iflg. Reglement:

   a. Formand

   b. Kasserer

   c. Bankfuldmægtig

   d. Sekretær/reglementsbestyrer  

   e. Spiller/ og disciplinærudvalg

                       -11-mandshold

                       -7-mandshold

   f. Holdleder/ind/udskiftningsudvalg

                       -11-mandshold

                       -7-mandshold

   g. Omklædningsudvalg

   h. Festudvalg

   i. Team 83/Berleburg

   j. Bødemester

   k. Entreudvalg (1. holdskampe)

   9.       Eventuelt

    

               

   § 6.    Årsmødets beslutningsdygtighed

    

   Årsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer og når indkaldelsen har fundet sted i henhold til § 7. Medlemmer med kontingentrestance enten til FBI eller Team 83 har ikke stemmeret på årsmødet. Der stemmes efter simpelt flertal.

    

   For vedtagelse af forslag som går ud på forandring af foreningens vedtægter, dens opløsning eller lignende skal forslaget vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Hvis der kun er simpelt flertal, skal der indkaldelse til ekstraordinært årsmøde senest 2-6 uger efter med mindst 14 dages varsel. Forslaget kan vedtages på ekstraordinært årsmøde med simpelt flertal.

    

    

   § 7.     Tegningsregler

    

                Foreningen Team 83 tegnes af formanden og kassereren i forening.

    

    

   § 8.     Kammeratligt samvær

    

   Formanden/sekretæren foranlediger indkaldelser til møder m.v. på opfordring af teamets udvalg, eller når formanden ønsker et sådan, således at medlemmerne kan informeres eller evt. uoverensstemmelser afklares så tidligt som muligt.

    

              Endvidere afholder festudvalget arrangementer for herigennem

              at sikre det gode kammeratskab i overensstemmelse med

              formålsparagraffen.

    

    

   § 9.     Økonomi/bøder

                   

   Hvert medlem betaler et årligt kontingent på 300 kr., som indbetales senest den 1. februar eller senest 14 dage efter optagelse, Medlemsudvalget kan nedsætte nye medlemmers kontingentet til kr. 150 ved sen optagelse i efteråret.

             

              Kontingentet skal indbetales på Team 83’s bankkonto, undtagelsesvis kan det indbetales til

              Kassereren, hvis man ikke har adgang til Netbank e.lign.

              Såfremt medlemmerne ikke er ajour med kontingent, pålægges bod på 50 kr.

              Ved vedvarende undladelse kan medlemsudvalget ekskludere medlemmet

    

   Retten til at hæve på Team 83’s konti tilfalder formanden og kassereren eller kassereren og bankfuldmægtig i fællesskab. Beslutning om forbrug af Team 83’s penge til arrangementer, gaver

   o. lign til falder formanden og kassereren i fællesskab.Bilag skal attesteres af kassereren og enten formanden eller udvalgsformanden, som har ansvaret for indtægten/udgiften

              Regnskab aflægges hvert år ved Team 83´s årsmøde.

   Ved opløsning af Team 83 tilfalder evt. indestående FBI.

            Bøder:

              A: Gult kort i kamp koster:                                                                         20 kr.

              B: Rødt kort i kamp koster:                                                                        40 kr.

              C: Direkte rødt kort koster:                                                                        75 kr.

              D: Ved for sent fremmøde til kamp uden meddelelse til

                  en holdansvarlig betales

                  - pr. påbegyndt 5. min.:                                                                         10 kr.

                  - efter ½ time koster det:                                                                     100 kr.

              E. Ved udeblivelse fra kamp iht. § 5                                                           200 kr.

              F: Ved for sent fremmøde til træning betales:                                              10 kr.

              G: Ved udeblivelse til ordinært årsmøde uden afbud betales:                       100 kr.

              H: For overtrædelse af § 1 eller tvist betales en bod, som fastsættes af medlemsudvalget.

              I: Til udekampe betaler hver medpassager til chaufføren 10/20 kr. alt efter afstanden.

            J: Ved overtrædelse af de uskrevne love betales en rimelig bøde fastsat af

                 Bødemesteren og Bestyrelsen.

    

    

   § 10.   Deltagelse på holdene

    

              For at kunne komme i betragtning til holdet, skal spilleudvalget

              lægge følgende til grunde for udtagelsen:

   - optimal træningsindsats

   - en jævn fordeling af kampe til hver mand, som deltager i træningen

   Holdet skal så vidt muligt udtages med 14 mand (11-mandshold) og 10 mand (7-mandshold) og ind-/udskiftningsudvalget står for ind-/udskiftninger. Deres afgørelse skal respekteres.

    

   Det er tilladt at deltage på andre hold i klubben, men Team 83 har første prioritet. Hvis det er umuligt at stille hold med egne spillere, kan der lånes spillere uden for truppen, som dog altid skal være medlem af FBI.

    

    

   § 11.   Afbud til kampe

    

              Enhver spiller på holdet er ansvarlig for at melde evt. afbud til kampe så tidligt som muligt.

              Man er ligeledes selv ansvarlig for at tjekke, om man er på holdet. Holdet vil blive sendt pr.

              mail til alle medlemmerne senest 2 dage før kamp.

    

    

   § 12.   Spillerdragt

    

              Holdets spillerdragt følger klubbens farver. Hver spiller vedligeholder selv sin egen        

              spilledragt, hvis ikke klubben stiller spilledragter til rådighed.

    

    

   Ovenstående reglement for TEAM 83 er blevet godkendt på det ekstraordinære årsmøde

   den           2014.

    

   _____________________________                             ___________________________

   Formand Stig Andersen                                                 Kasserer John Mortensen

    

   _____________________________                            

   Dirigent Claus Ambjørnsen

Træningstider

FBI DS 1. Hold
Dag Tid Omkl. Bane
Tirsdag 18:00 - 19:30 Omkl. 1 - DAME SENIOR Bane 3 - Feddet
Torsdag 18:00 - 19:30 Omkl. 1 - DAME SENIOR Bane 3 - Feddet
FBI HS 1. Hold
Dag Tid Omkl. Bane
Tirsdag 18:00 - 19:30 Omkl. 3 - HERRER SENIOR 1. Hold Bane 4 - Feddet
Torsdag 18:00 - 19:30 Omkl. 3 - HERRER SENIOR 1. Hold Bane 4 - Feddet
FBI HS 2.
Dag Tid Omkl. Bane
Tirsdag 18:00 - 19:30 Omkl. 2 - HERRER SENIOR 2. HOLD Bane 2 - Kunststofbanen - 11-mands
Torsdag 18:00 - 19:30 Omkl. 2 - HERRER SENIOR 2. HOLD Bane 2 - Kunststofbanen - 11-mands
FBI HS Old Boys
Dag Tid Omkl. Bane
Torsdag 19:30 - 21:00 Bane 3 - Feddet
FBI Team 83
Dag Tid Omkl. Bane
Torsdag 19:00 - 20:30 Omkl. 4 - TEAM83 OG DOMMER Bane 0 - "Hullet"
FBI HS Veteran
Dag Tid Omkl. Bane
Torsdag 19:30 - 21:00 Bane 3 - Feddet
Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.
Luk