Menu

Vedtægter for Fredensborg Boldklub & Idrætsforening Stiftet d. 6. juni 1908

§1

NAVN

Foreningens navn er Fredensborg Boldklub & Idrætsforening, og er hjemmehørende i Fredensborg-Humlebæk kommune.

§2

FORMÅL

Foreningens formål er at fremme interessen for fodbold.

§3

MEDLEMSSKAB AF ORGANISATIONER

Foreningen er medlem af DBU, SBU, DIF, OG DGI.

§4

OPTAGELSE AF MEDLEMMER

Som aktivt eller passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 5 år. Optagelse af umyndige som medlemmer kræver samtykke fra forældre/værge.

Passive medlemmer kan ikke deltage i konkurrencer eller træning.

Æresmedlemmer: som sådanne kan generalforsamlingen udnævne personer, der gennem lang tids virke eller på anden måde har gjort sig fortjent til foreningens særlige udmærkelse. Et æresmedlem er livsvarigt medlem og kontingentfri.

§5

KONTINGENT

Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen. Nedsættelse af kontingent kan ske for medlemmer, der er under uddannelse eller som midlertidigt er bortrejst, - dog mindst i 3 måneder.

Restance: et medlem der står 2 måneder i restance har ikke ret til at deltage i træning eller konkurrencer. Står et medlem mere end 3 måneder i restance til foreningen medfører det slettelse af medlemslisten.

§6

PLIGTER OG RETTIGHEDER

Ethvert medlem er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter, samt de reglementer og forordninger, som foreningen til enhver tid måtte finde formålstjenlige. Endvidere er ethvert medlem pligtig til at overholde de vedtægter, forordninger og reglementer, som foreningen til enhver tid måtte blive dikteret af de specialforbund, FBI er medlem af. Medlemmerne skal ved træning, konkurrencer og på offentlige steder, hvor foreningen er repræsenteret, bevare en nobel og sømmelig optræden. Overtrædelse af nærværende paragraf kan medføre karantæne eller eksklusion af foreningen ved en bestyrelsesbeslutning. Inden en eksklusion træder i kraft har det pågældende medlem ret til at fremføre sin sag på et bestyrelsesmøde. Det ekskluderede medlem eller et medlem af bestyrelsen kan til enhver tid appellere kendelsen til førstkommende generalforsamling. Et ekskluderet medlem kan først genoptages i foreningen efter et års forløb, og kun hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for det.

§7

PÅKLÆDNING

Foreningens klubdragt er grønne eller hvide benklæder og grøn trøje, eventuelt med hvidt, og den skal bæres når foreningens medlemmer deltager i konkurrencer og opvisninger. Kun ved deltagelse på udvalgte hold og lignende, under hensyntagen til mulighed for forveksling med modstanderne eller hvis bestyrelsens dispensation helt specielt foreligger, må der afviges herfra. Foreningen har eneret på at lade fremstille og sælge foreningens emblem.

§8

KONKURRENCER

Medlemmer må ikke deltage på andre klubbers hold og må ikke konkurrere imod foreningen uden bestyrelsens udtrykkelige tilladelse i hvert

enkelt tilfælde. Overtrædelse heraf kan medføre øjeblikkelig eksklusion.

§9

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i perioden 1/1 til 1/4, indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved meddelelse i den lokale presse. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen. Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer over 18 år, der har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde. Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

§10

DAGSORDEN

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag 5. Valg af formand - ulige år 6. Valg af kasserer - lige år 7. Valg af seniorudvalgsformand - ulige år 8. Valg af ungdomsudvalgsformand - lige år 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år - 3 i lige år 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 11. Valg af revisorer 12. Valg af revisorsuppleant 13. Valg af udvalg 14. Eventuelt

§11

GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent - som ikke må være medlem af bestyrelsen - til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jævnfør dog §6 , §18 og §19. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Såfremt et stemmeberettiget medlem forlanger det, skal afstemning og valg foregå skriftligt. Alle afstemninger om eksklusion skal indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages, i det omfang dirigenten bestemmer.

§12

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 30 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelse og udsendelse gælder bestemmelserne i §9

§13

BESTYRELSE - VALG

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse, og den repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær, en ungdomsudvalgsformand, en seniorudvalgsformand og yderligere 3 medlemmer. Formanden, seniorudvalgsformand og 2 medlemmer vælges på ulige år, mens kasserer, ungdomsudvalgsformand og 3 medlemmer vælges på lige år. Alle vælges for to år og genvalg kan finde sted.

§14

KONSTITUERING -TEGNINGSRET

Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest inden 14 dage efter generalforsamlingen - med næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer - heriblandt formand eller næstformand eller kassereren er til stede. Jfr. dog § 6. Ved formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift/godkendelse af såvel formanden som kassereren eller i en af de nævntes fravær et bestyrelsesmedlem, som på forhånd er udpeget af bestyrelsen. I alle sager der vedrører køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

§15

REGNSKAB

Af hensyn til fremlæggelse af regnskab på den årlige generalforsamling følger regnskabsåret kalenderåret, 1/1 til 31/12.

§16

STÅENDE UDVALG

Udvalgene nedsættes af udvalgsformændene og godkendes af bestyrelsen. Udvalgenes funktion er:

1. At forestå og tilrettelægge afdelingens idrætsudøvelse. 2. At medvirke ved ansættelse af trænere og holdledere. 3. At registrere og vedligeholde materialer. 4. At foretage medlemsregistrering og kontingentopkrævning. 5. At følge de linier, bestyrelsen har lagt for det sportslige. 6. At udarbejde budgetforslag til bestyrelsen.

§17

REVISION

På den årlige generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisorer, jfr. § 10. Revisorerne skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§18

VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til en ny generalforsamling.

Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Forslaget til vedtægtsændringer skal offentliggøres forud.

§19

FORENINGENS OPLØSNING

Bestemmelser om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt, ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelser om, hvorledes der skal disponeres med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt flertal her tilstrækkeligt. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, overgå til idrætslige formål.

 

Senior Nyt 20. marts kl. 08:19
Træningslejr 2019 - Træningskamp FBI HS 1. Hold mod Allianze (Ukraine) 19. Marts
Senior Nyt
18. marts kl. 15:02 FBI SENIOR TRÆNINGSLEJR 2019
Klubnyt
04. april kl. 07:38 Pode opstart 2024 årgang 2019
Klubnyt
04. april kl. 06:33 Fodboldtur til Berlin med FBI
Klubnyt
14. marts kl. 22:04 Ordinær generalforsamling 2024
Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.
Luk