Menu

Medlemskab

Når man er medlem i FBI er man en del af et fælleskab, hvor alle har adgang til faciliteter og arrangementer. Faciliteterne er  forbundet som omkostninger, og vi alle skal bidrage til vedligeholdelse og forbedringer af klubhus, omklædningsrum, materialer og baneforhold, sociale events osv. Derfor er det vigtigt vi alle betaler vores kontingent, og behandler tingene som vores egne til fælles bedste.  

Der kan altid indbetales skyldig kontingent på FBI' konto. 6301 6002552 i Handelsbanken, Fredensborg.

Har I spørgsmål eller behov for support til kontingent kan følgende kontaktes:

 fbi.06.06.1908@gmail.com

 

 

                                                      Kontingent regler for Fredensborg boldklub

Indmeldelse

Prøvetræningsperiode før indmelding er  14 dage. Poder vil dog efter 1. opstart have 3 uger fra start. Indmeldelse finder sted på FBI hjemmeside under punktet "indmeldelse".

Aktivt medlemskab

Ved aktivt medlemskab forstås, at man er medlem af klubben, deltager i klubbens aktiviteter, og spiller aktivt. *Pode medlemmet skal mindst være fyldt 5 år, hvilket er minimumsalderen i FBI.

Kontingent for 2017.

Ungdom
Poder til og med U8 1.200,- / år
U9 – U12 1.400,- / år
U13 – U19 1.500,- / år
Senior
Elite hold 1200,- / ½år
Øvrige hold 1000,- / ½år
Old Boys / Veteraner
(medlemmer fyldt 60 på opkrævningstidspunket er ½ pris)
600,- / ½år
Passiv
  250,- / ½år

Passivt medlemskab Ved passivt medlemskab forstås, at man er medlem af klubben, deltager i klubbens aktiviteter, men ikke spiller aktivt. Det er ingen aldersgrænse for passivt medlemskab. Kontingentet er 250 kr. årligt.

 

Kontingent restance:Hvis kontingentet ikke er betalt senest 2 måneder efter det betalingstidspunkt der er anført i opkrævning, mister medlemmet retten til at deltage i træning, kampe, anvendelse af faciliteter og øvrige sociale aktiviteter i boldklubben. Er et medlem i restance med mere end et halvt års kontingent mister medlemmet betragtes medlemmet som udmeldt. Kun Bestyrelsen kan dispensere fra denne bestemmelse. Senest 14 dage forud for fratagelse af et medlems udmelding sender klubben medlemmet et varsel om udmeldingen. Samtidig underretter kasseren bestyrelsen om restancen. Hvis restancen ikke er berigtiget, eller  bestyrelsen ikke har gjort indsigelse mod meddelelsen inden den frist, der er fastsat i udmeldingsvarslet slettes medlemmet.Genindmeldelskan findsteeftebetalingaf restancen på det kontonummer der er angivet på FBI hjemmesiden. (konto nr. er 6301 6002552 i Handelsbanken).Kontingentfrihed, nedsættelse af kontingent eller udsættelse med betaling kan bevilges af bestyrelsen via den ansvarlige kontingentkontakt. Ansøgning med begrundelse sendes af medlemmet til træneren.Udmeldelse:Udmeldelse og fritagelse for kontingentbetaling kan kun opnås efter skriftelig (mail) anmodning til kasseren med 3 mdr varsel.